ביבליוגרפיה נבחרת

ביבליוגרפיה נבחרת פרק k k קרפ : n םילשורי , Tin-i שי ., ןושלה ראשית תאייחהל החינוך העברי ותמורתו בארץ ץראב ותרומתו ירבעה ךוניחה להחייאת תישאר הלשון ,. יש ירושלים : ni-nTi , מס , 979 ו . . ו 979 , סמ הרמתי , שי . ו 984 . שלושה , יבצ ןב מורים קחצי ראשונים די : םילשורי , ירושלים , םינושאר : יד יצחק םירומ בן צבי השולש . 984 , ו יש . , יתמרה שרפש 1964 . טיין , צ , סמ . ' תולדות : םילשורי החינוך , לארשי ץראב העברי בארץ ישראל ירבעה ךוניחה , ירושלים תודלות : מס ' . צ , 1964 , ןייט . שפרש פר ק ב ב ק רפ : הרמתי י מע , 1997 , שי ,. ן לוג עברית ןורי :- א מ" ת '' שיח , תימואל שפתיים ןושלל " ללשון " םייתפש לאומית חיש '' , ת" מא : - ירון תירבע גולן ., יש 1997 , יתמרה , עמ י : 147-148 ; 157-158 ; 177 . . 177 ; 158-157 ; 148-147 רואל יודילוב אצי יץ 1941 ,, די ( עורך א . ( " שתה ראשון 1882 - לציון : ב התרמ " מרתה "ב 1882 : ןויצל ןושאר - התש ( " . ךרוע א ) 1941 יד ,, ץי יצא בולידוי לאור בעזרת חברת "כרמל 1941 . מזרחי י הלש :, " ראשון ןויצל ןושאר לציון ,: שלה " יחרזמ י 1941 למרכ " . תרב ח תרזעב יקסנלימ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור