אחרית דבר

אחרית דבר בספר ומרתש זה הוצגו " ( , םיגיהנמ םירומ שנים עשר מחנכים ) " םיריכב בכירים םיכנחמ " ) מורים מנהיגים רשע םינש וגצוה , ( " שתרמו הזרפסב להקמת תופוקתב מערכת , לארשי ץראב חינוך עברית לאומית תימואל תירבע בארץ ישראל ךוניח תכרעמ , בתקופותתמקהל " העלייה םיכנחמ הראשונה הנומש 1913 " ( . ו"העלייה " ) 1887- ההיינש שנייה ה"היילעה " 1913-1887 ) ו ( " הנושארה . שמונה מחנכים היילעה פעלו ולעפ בתקופת העבראו "העלייה ) ט ב : םיקרפ הראשונה " ) הנושארה " ( פרקיםהיילעה : ב ט ) " וארבעה תפוקתב פעלו ולעפ בתקופת "העלייה השנייה" . ) פרקים ) גי י :: םיקרפ י יג " ) . ( היינשה היילעה "תפוקתב מקובל םיצולחה על רבים םירומה , שבימי וטילשה "העלייה " הנושארה הראשונה היילעה " השליטו "ימיב המורים ש , םיבר החלוצים לע לבוקמ את תנשמ העברית ץראב רק םקוהש במסגרת , ימואל ירבעה בית הספר העברי לאומי רפסה תיב תרגסמב , שהוקם קר בארץ תירבעה משנת תא 1887 רחאלו ואיל ירבע ך . המורים רוביד רשוכ הללו םהידימלתל הקנו לתלמידיהם ונקה וללה כושר םירומה דיבור עברי . ך ליאו ולאחר 1887 מכן היילעה לימדום " תפוקת את כל ףוסב המקצועות , ןכאו ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור