פרק יג ברל כצנלסון - מנחיל הלשון העברית למבוגרים

פרק יג גי ברל כצנלסון - מנחיל ליחנמ הלשון - ןוסלנצב העברית למבוגרים םירגובמל ץראב הזכרתי ימואל ירבעה פעמים אחדות ךוניחל , שהיסודות תודוסיהש לחינוך , תודחא העברי לאומי םימעפ יתרכזה בארץ ידמל ישראל הרצק , כולל הפוקתב הנחלת וחנוה הלשון , םירגובמל למבוגרים , ןושלה הונחו תלחנה בתקופה ללוכ קצרה , לארשי למדי , תארוהל בין השנים םידחוימ 1887 ל םירומ . 1913 ויה בתקופה אל וז זו הפוקתב לא היו 1913 . מורים ל מיוחדים 1887 םינש להוראת הןיב תצק מבוגרים ץ ראב . אין םיסחייתמ להתפלא םויה על בך דע , שהרי ירהש עד , ךב היום לע אלפתהל מתייחסים ןיא באר . םירגובמ ץ קצת הניד בזלזול מה להכשרת םוק רחאל מורים קר . םירגובמ להוראת תארוהל מבוגרים םירומ . רק לאחר תרשכהל קום המ לוזלזב דינה םיקה הצליח ל , תירב פרופ עה ' מרטין הטיסרבינואהמ בובר ,- ( 1 9651 965 ( ,- 1878 ) מהאוניברסיטה ) 1878 רבוב ןיטר מ הע ' פורפ בריתחילצה , להקים ךיראה בירושלים אל הזה "בית שרדמה מדרש תיב למורי לבא עבו / ובע / אבל ירומל בית המדרש שרדמ תיב הזה " םילשוריב לא האריך ימים ) 1949-1952 ( . . ( 1952-1949 ) םימי ינפל רוב ודמילש המורים , בבת...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור