פרק יב ניסן טורוב - "מורה המורים"

פרק יב ניסן טורוב '" - םירומה מורה המורים" תמקהל אם אדרש 1953 ( לאפיין 1877- את ( בורוט תרומתו ןסינ של ר" ד ד" לש ר ניסן ותמורת טורוב תא 1877 ) ןייפאל 1953- שרדא ) להקמת םא . מערכת " םירומה חינוך הרומ עברי לאומי " היהש רמוא בארץ ישראל , לארשי ץראב , אומר ימואל ירבע שהיה "מורה ךוניח המורים תכרעמ . " -טורוב ) 1887 תרם ץראב להיבטים ימואל ירבעה אחדים ךוניחה של החינוך לש םידחא העברי לאומי םיטביהל בארץ םרת ( בורוט 1887 םוחתב , ( 1913 אבל איה נראה רתויב לי הבושחהו , שתרומתו תי העיקר רקיעהית ותמורתש והחשובה , יל ביותר הארנ היא לבא בתחום 1913 ( , אל הכשרת . םתוטלתשהל המורים : הוא םג גאדו דאג להכשיר םתוא רישכהל אותם ודאג גאד אוה גם להשתלטותם : םירומהתרשכה . לא לש היה וזמ אז ההובג בארץ מחנך תיכוניח בכיר הלכשה ממנו ובעל לעבו השכלה ונממ ריכב חינוכית ךנחמ גבוהה ץראב זא מזוהיה של טורוב , שיכול היה לעשות זאת , , תאז תושעל היה לוכיש , בורוט ףיסוה לאחר , םדוקה ייסוד קרפב החינוך וניארש התיכון יפכ בארץ , ץראב , כפי ןוכיתה שראינו ךוניחה בפרק דוסיי הקודם רחאל , הוסיף לו טורוב נדבך . עליון ופיב תורומל - את ב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור