פרק יא יהודה מטמון (מטמן) כהן - אבי החינוך התיכון בארץ־ישראל

פרק יא אי יהודה ךוניחה מטמון יבא ( מטמן - ןהכ ) כהן ) ןמטמ ) - אבי ןומטמ החינוך התיכון בארץ ישראל לארשי ץראב ןוכיתה פרופ תירבעה ' יוסף תורפסה קלוזנר לש 1874 ) ןוירוטסיהה , ( 1938- ההיסטוריון 1874-1938 ( , של ( רנזול הספרות ק ףסוי העברית 'פורפ החדשה םייחה ןושלל , שפעל תירבעה בזמנו עם תיישעל בן יהודה הדוהי ןב לעשיית םע העברית ונמזב לעפש ללשון , השדחה החיים בארץ , ףונמ , ואף הקרזמ חידש , ןוחרי מילים , הצלוח בעברית : ומכ - - כמו תירבעב : חולצה םילימ , ירחון שדיח , מזרקה ףאו , ץראב מנוף , עיפרון התואב ועוד ולעפש - התבטא , םי שנא פעם ינשב , שהוא אנקמ מקנא אוהש בשני , םעפ אנש אטבתה ים , שפעלו - דועו באותה ןורפיע תנועה רורב 1939 ( :. באליעזר ) 1869- בן יהודה ןהכ ןומטמ וביהודה הדוהיבו מטמון כהן הדוהי ןב 1869 ) רזעילאב .: ( 1939- העונת ברור מדוע ןומטמ קינא הדוהיב באליעזר םג אניק בן יהודה עודמ . ךא אך . מדוע הדוהי ןב קינא רזעילאב גם ביהודה אניק מטמון עודמ כהן ? אני מקווה שבסוף . וז ההימת הפרק תיושב בשוית תמיהה קרפה ףוסבש זו . הווקמ ינא ? ןהכ תרומתו ץראב ימואלה הייחודית ךוניחה של יהודה תכרעמ ל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור