פרק י חיים אריה זוטא - מעצב החינוך היסודי בארץ

פרק י י קרפ חיים ידוסיה אריה ךוניחה זוטא בצעמ - מעצב - אטוז החינוך הירא היסודיבארץ ןורחאה עד כה " . הצגתי הנ ושארה מורים חלוצים היילעה " תפוקתמ מתקופת םיצולח םירומ "העלייה הראשו יתגצה נה . " הכ האחרון דע שבהם רמול כ היה 896 1 , שמחה תנשב ויל ץראל קומיץ הלעש , שעלה , ץימוק לארץלי בשנת ו החמש 896 היה , 1 כלםהבש ומר בגל םיעולח םיר השני של " ומ העלייה גיצא ך הרא לי או שונה הז" קרפמ . מפרק " . הנוש זה וא ארה יל ך אציג היילעה מו "רים חלועים לש ינשה הירא אחדים םייח מתקופת אוה םהבש "העלייה ןושארה השנייה " . היינש . " הראשון ה היילעה שבהם " תפוקתמ הוא חיים םידחא אריה היילעה זוטא 868 ) " תישארב ו ( , 1939- רמולכ , שעלה 1903 , לארץ יהלשב בשלהיץר 1903 אל הלעש , כלומר 1939 , ( , בראשית - ו " 868 ( העלייה אטוז השנייה " . . " היינשה םיצולחה םירומה בתקופת "העלייה וחינה הראשונה " הנושארה " הניחוהיילעה המורים החלוצים " תפוקתב את םידליה התשתיות ןג ת א לחינוך ודסיי ךכ העברי היסו רחא 1887 ( , די ( ( יד 1887 וסיה ירבעה , ( אחר כך ייסדו ךוניחל אתויתשתה ת גן הילדים םירומה העברי . תיר ( מ 1897 בעב דמלל ואילך ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור