פרק ט שמחה וילקומיץ - חלוץ החינוך לחקלאות בארץ

פרק ט ט קרפ תוא שמחה ל קחל וילקומיץ ךוניחה - ץולח חלוץ - החינוךץימוק ליו לחקהחמש לאות בארץ ץראב ירפכה שמחה ימואלה וילקומיץ רפסה 1871 ) תיב 1958- יבא " ( נחשב ל בשחנ ל"אבי 1958 ( בית 1871- הספר ( ץימוק הלאומי ליוהחמש הכפרי םיפסונ בארץ ישראל םיטביהל . " למרות םג תובושח שתרם תומורת תרומות םרתש חשובות תורמל גם להיבטים " . לארשי ץראב נוספים ישיא של החינוך םתוח ריאשה הלאומי אוה - כפי - ןלהל שאבהיר ריהבאש להלן יפכ - הוא - ימואלה השאיר ךוניחה חותם אישי לש המדאה מובהק דווקא תדובעל בחינוך ךוניח הכפרי , תואל - קחל חינוך ךוניח לחק -לאות ירפכה , חינוך ךוניחב לעבודת אקווד האדמה קהבומ . ידליל עלי לציין תרוסמה , שאת חורב ההצעה יאל קח הראשונה ךוניחל הנושארה לחינוך חק העצהה לאי ברוח תאש המסורת , ןייצל לילדי ילע המושבות ריכזתב הז הציע היה . וינפל זאב יעבץ ( , ז קרפב ( ראו וילע עליוואר בפרק ( ץבעי ז , ( לפניו באז . עיצה היה זה תובשומה בתזכיר , ורזוע שכתב 1892 ( , יעבץ1827- בניסן , ) רגנלרא , 1888 ושלח לאכימל למיכאל חלשו ארלנגר 888 1 , , ןסינב 1827 ) ץבעי , ( 1892 בתכש עוזרו ותעצה של הברון םלוא לענייני - ל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור