פרק ח ישראל טלר - אבי הדקדוק הארץ־ישראלי

פרק ח ח קרפ ישראל י לארשי ץראה טלר - אבי קודקדה הדקדוק יבא הארץ ישראל - רלט לארשיי ישראל רפסה יתבב טלר ( םיצולחה 1921-1835 םירומה ) נמנה עם םע המורים הנמנ 1921 ( החלוצים ) 1835- בבתי רלט לארשי הספר החדשים רלט בשחנ בארץ ישראל ונמזב 1887 ,-1913 . שהוקמו םינשב בשנים ומקוהש , 1887 לארשי ץראב . 1913 בזמנו נחשב םישדחה טלר לזקן , אוה המורים םג , 61 . ןב כי רבכ כאשר היה עלה ( , ו 896 לארץ ב ( ץראל ( ב 896 הלע ו , ( היה רשאכ כבר יכ בן , םירומה . 61 גם הואןקזל , כמו הפשכ המורים תירבעה האחרים תארוהל המוצגים םרת , הז בספר רפסב זה םיגצומה , תרם להוראת םירחאה העברית םירומה כשפה ומכ חיה םשייש , אבל , ולש תרומתו קודקדה העיקרית ירקחמב הייתה התייה במחקרי תירקיעה הדקדוק ותמורת שלו לבא , שיישם , היח אותם תא בתכ בספר רלט לימוד 1913 ( . בשם בעיפוהש תררתהלשרן ( ןרשלהתררת ( שהופיע םשב ב 1913 דומיל . ( טלר רפסב כתב םתוא את ספר וירקבמו הדקדוק , תשדחתמה הזה על פי תירבעל גישה השדח חדשה השיג לעברית יפ לע המתחדשת הזה קודקדה , ומבקריו רפס כינוהו וארק הניד " - מה ספר םוק דקדוק רחאל ארץ ישראלי " . ילארשי ץרא . " ל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור