פרק ז זאב יעבץ - חלוץ החינוך העברי הדתי־לאומי בארץ־ישראל

פרק ז זאב יעבץירב - עה חלוץ ךוניחה החינוך ץולח העברי - הדתי לאומי בארץ ישראל לארשי ץראב זאב א בתכ יעבץ יכ 1847 , ) יתד - ןוירוטסיהכ 924 ו ) ידוע ,, םנמא אמנם ,, ע כהיסטוריון ודי ) ו 1847-924 דתי ) , כי ץבעי כתבבאז את ההיסטוריה תרגסמב וננוידל היהודית לבא מנקודת , תית ד תואר ראות תדוקנמ דתית , אבל תידוהיה לדיוננוהירוטסיהה במסגרת זו מואלה יתדה חשובות תרומותיו ךוניחל לחינוך רקיעב העברי - ירבעה - בעיקר ךוניחל לחינוך ויתומורת הדתי הלאומ תובושחי בארץ ישראל . . לארשי ץראב ןייצאלפני , ץר אב שאדון ימואל יתדה בתרומות ךוניחל של יעבץ ץבעי לחינוך לש תומורתב הדתי לאומי ןודאש בארץ ינפל , אציין תמרורים אחדים מתולדות חייו . . וייח תודלותמ םידחא םירורמת רמולכ זאב נולד ( ח" רת בקולנו ירשתב ( בפל זט ב ך לומזיה ) ןילופב בפולין היזמול ) ב טז ך לפב בתשרי ( ונלוקב תר" דלונ ח ( כלומר באז , רחאמ בשלהי םלוא שנת , ית 1847 ד ךוניח . ( הוריו ול הדתיים תתל וגאד דאגו םייתדה לתת לו וירוה חינוך 1847 ( . דתי , תנש אולם יהלשב מאחר ץשהייתה רא ךרד להם םעהרות השקפת " כ הרידגהל עולם , שאפשר רשפאש להגדירה , םלוע תפקשה כ"תורה ם...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור