תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר פרק k החינוך היהודי בארץ ישראל במאה ה 9 19 פרק ב דויד יודילוביץ - חלוץ ההוראה בעברית במושבות 19 פרק ג יהודה גרזובסקי ( גור ) - מאבות "עברית בעברית" וספרות ילדים בעברית 30 פרק ד דויד ילין - מאבות "עברית בעברית" ומורה המורים 40 פרק ה יצחק אפשטיין - מאבות "עברית בעברית" 50 פרק ו אסתר שפירא - הגננת העברייה הראשונה בארץ ישראל 61 פרק ז זאב יעבץ - חלוץ החינוך העברי הדתי לאומי בארץ ישראל 72 פרק ח ישראל טלר - אבי הדקדוק הארץ ישראלי 83 פרק ט שמחה וילקומיץ - חלוץ החינו ך לחקלאות בארץ 94 פרק י חיים אריה זוטא - מעצב החינוך היסודי בארץ 05 ו פרק יא יהודה מטמון ( מטמן ) כהן - אבי החינוך התיכון בארץ ישראל 7 ו 1 פרק יב ניסן טורוב - "מורה המורים" 129 פרק יג ברל כצנלסון - מנחיל הלשון העברית למבוגרים 141 אחרית דבר 152 ביבליוגרפיה נבחרת 155 מפתח 159  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור