חוק האזרחות, תשי''ב - 1952

חוק האזרחות , תשי''ב1952- פרק ראשון : רכישת האזרחות . 1 מבוא [ תיקון : תשכ"ח , תשנ"ו ] אזרחות ישראלית נקנית - מכוח שבות לפי סעיף , 2 מכוח ישיבה בישראל לפי סעיף , 3 מכוח לידה לפי סעיף , 4 מכוח לידה וישיבה בישראל לפי סעיף 4 א , מכוח אימוץ לפי סעיף 4 ב , מכוח התאזרחות לפי הסעיפים 5 עד , 8 או מכוח הענקה לפי סעיף . 9 לא תהיה אזרחות ישראלית אלא לפי חוק זה . . 2 אזרחות מכוח שבות [ תיקון : תשכ"ח , תשל"א , תש"מ , תשנ"ו ] ( א ) כל עולה לפי חוק השבות , תש"י , 1950- יהיה לאזרח ישראלי מכוח שבות , זולת אם הוקנתה לו אזרחות ישראלית מכוח לידה לפי סעיף 4 או מכוח אימוץ לפי סעיף 4 ב . ( ב ) אזרחות מכוח שבות נקנית ( 1 ) - למי שעלה ארצה או נולד בה לפני הקמת המדינה - מיום הקמת המדינה ; ( 2 ) למי שעלה לישראל אחרי הקמת המדינה - מיום עלייתו ; ( 3 ) למי שנולד בישראל אחרי הקמת המדינה - מיום לידתו ; ( 4 ) למי שקיבל תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות , תש"י - 1950- מיום מתן התעודה . ( ג ) סעיף זה אינו חל -  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין