התוכן

התוכן אסא כשר / בפתח הספר 13 מבוא 18 פרק ראשון : חוק השבות : למי ניתן המפתח לבית ? 21 רקע היסטורי 21 כניסה וקניית אזרחות 24 חוק השבות כאפליה אסורה 28 חוק השבות כהעדפה מתקנת 35 הביקורת על חוק השבות כהעדפה מתקנת 37 מושא והקשר : האם חוק השבות עומד בתנאים של העדפה מתקנת ? 46 האם ניתן להצדיק את חוק השבות כיום ? 51 הבחנה מול אפליה / 51 האם סיים חוק השבות את תפקידו 53 ? פרק שני : האם ניתן להצדיק העדפה לאומית ? 56 שני בסיסים לקבלת אזרחות 56 העדפה מול חוסר פניות 57 לאום , משפחה וסולידריות 58 הטיעון הקומיוניטרי 65 רציונליזציה ומניפולציה 65 האם חברים קודמים 66 ? פרק שלישי : מדיניות הגירה ליברלית 70 הגירה ואזרחות 70 הזכות לאזרחות והחובה להעניק אותה 72 הגירה וריבונות 73 הגבלת הגירה תוך הסתמכות על טיעוני נזק 75 הטיעון מן הסדר הציבורי / 75 הטיעון הכלכלי / 77 הטיעון התרבותי 86  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין