7. ספרות מחקר

. 7 ספרות מחקר אברהמוב , אנתרופומורפיזם Kitab al-Mustarshid , Leiden 1996 . Interpretation of the Qur ' an in the Theology of al-Qasim Ibn Ibrahim B . Abrahamov , Anthropomorphism and = אברמסון , רשב"ח = ש' אברמסון " , מן הפרק החמישי של 'מבוא לתלמוד' לרב שמואל בן חפני , " סיני , פח ( תשמ"א , ( עמ' קצג-ריח . אוליאן , בן סירא S . M . Olyan , "Ben Sira ' s Relationship to the Priesthood " , = HTR , 80 ( 1987 ) , pp . 261-286 . אולריך , יהושע F . G . Martinez ) , Leiden 1994 , pp . 89-104 . Promised Land , New Quwran Texts and Studies ( eds . G . J . Brooke and E . Ulrich , " 4 Q Joshua" and Joshua ' s First Altar in the = אולשובי שלנגר , בלשנות קראית BGS . 7 ( 1997 ) , pp . 88-100 . J . Olszowy-Shlanger , "Karaite Linguistics " , = אולשובי שלנגר , הכתובות = י' אולשובי שלנגר " , הכתובות הקראיות מן הגניזה - מקורה של המסורת המשפטית הקראית , '' תעודה , טו ( תשנ"ט , ( עמ' . 144-127 אולשובי שלנגר , כתובות קראיות Documents , Leiden 1998 . J . Olszowy-Schlanger , Karaite Marriage = אופנהיימר , בב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד