1. מעמד הפרשן ודרכי הפרשנות באסלאם

. 1 מעמד הפרשן ודרכי הפרשנותבאסלאם עיקר דיוננו הוא בקראים שפעלו במאה העשירית . באותה עת ניכרת השפעת האסלאם על היהדות ולא להפך , אף על פי שחלק ממונחי . 191 לעיל , הע' . 192 . 67 , 60 על פירוש אליגורי לשיר השירים ניתן ללמוד גם ממילתו של דויד בן אברהם . ראו לעיל , הע' . 51 וראו ממן , פשט , עמ' . 193 . 357 לעיל , הע' . 194 . 53 לעיל , הע' . 131 . 195 לעיל , הע' . 66-60 ברודי , הגאונים , עמ' , 91 הע' , 34 מלמדנו שההלכה הקראית אינה מבוססת תמיד על פשט הכתוב , כפי שמקובל לסבור . . 196 קרקסאני , עמ' . 197 . 328 לעיל , הע' . 198 . 131 לעיל , הע' . 172-164 הפרשנות המוסלמית מקורם בבית היוצר היהודי . דיון בהשפעת שיטות הפרשנות המוסלמית לקוראן על דרכי הפרשנות הקראית אינו נקי מקשיים , מה עוד שקצרה היריעה מלדון בסוגייה זו באופן ממצה . למונחים המוסלמיים משמעויות רבות , שעברו טרנספורמציות במרוצת הזמן ובמסגרות אמוניות והלכתיות מגוונות . נוסף לכך יש להתחשב בשינויים שעברו מונחים אלו בעת התאמתם לשיח הקראי . להלן נצביע על קווים משותפים בדרכי הפרשנות המוסלמית והקראית בסוגיות שנידונו לעיל .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד