ד. השיח הקראי על אודות קיום החגים בגולה

ד . השיח הקראי על אודות קיום החגים בגולה ראינו לעיל שדיונם של המישויהיים ב'פסח במדבר' נכלל במסגרת רחבה הרבה יותר , שגרסה שכלל מצוות החגים ומצוות הקרבנות לא קוימו במדבר , מפאת היותן מצוות התלויות בארץ ישראל בלבד . מסקנה זו הובילה חוגים מישויהיים קיצוניים למסקנה שגם בגולה בזמנם אין לקיים את מצוות החגים אלא לזוכרם בלבד . אחרים שנרתעו ממסקנה גורפת זו ביטלו את חג השבועות בלבד . עיון בראיות לביטול חג השבועות מגלה ששימשו אף בדיון על 'פסח במדבר . ' להלן מקצתן : א . חג השבועות תלוי בהנפת העומר , ומצווה זו היא מצווה התלויה בארץ ישראל בלבד , שנאמר : "כי תבואו אל הארץ , אשר אני נותן לכם , וקצרתם את קצירה , והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן" ( ויקרא כג , י . ( אי הנפת העומר מביאה לביטול חג השבועות התלוי בה . כזכור , הכתוב "כי תבואו אל הארץ" ( שמות יב , כה ) שימש ראייה להיות הפסח מצווה התלויה בארץ ישראל בלבד . ב . כבר למדנו לעיל , שלשיטת מישויה , כל מצווה שיש לקיימה "בכל מושבותיכם" היא מצווה התלויה בארץ ישראל בלבד . והנה האיסור על . 150 לעיל , הע' . 151 . 83 , 59 לעיל , הע' . 152 . 80 לעיל , הע' ....  אל הספר
הקיבוץ המאוחד