1. הצדוקים בספרות הקראית הקדומה

. 1 הצדוקים בספרות הקראית הקדומה בתקופת הגאונים למדו היהודים על הכיתות בימי בית שני מספרות חז"ל על ענפיה המגוונים . מקור זה הוא דל ביותר בכל הנוגע לתולדות הכיתות , והמעט שבו גם הוא בספק מבחינה היסטורית . כשעיינו היהודים הקראים בספרות עתיקת יומין שנפלה לידיהם בין במישרין בין בעקיפין , ואשר הייתה בעלת גוון אופוזיציוני לפרושים , סברו שבידיהם שרידים מספרות הצדוקים . זאת האופוזיציה היחידה לפרושים שהכירו הקראים מספרות חז"ל . למעשה היו בידי הקראים שרידים מספרות קומראנית או ספרות . 1 ראו לעיל , פתח דבר , הע' . 2 . 27-26 לעיל , שם , הע' . 3 . 41-39 זוסמן , חקר , עמ' , 45-44 הע' . 147 פול , כתבים , עמ' , 68-67 דן במיעוט הידיעות על הצדוקים . הקרובה לה , שהם "חסו אותה לצדוקים . כתוצאה מכך כת הצדוקים שבכתבי הקראים איננה כת היסטורית אלא כת שהיא יציר כפיהם של הקראים . זאת משום שייחסו לה הלכות ואמונות של שני זרמים שונים : הצדוקים , מחד גיסא , וכת קומראן , מאידך גיסא . במקרה שהיו הקראים מודעים לסתירות שבין המקורות שברשותם , הרי ניסו ליישבן או להעלימן . להלן נלמד על כת הצדוקים במקורות הקראיים , תוך הפרד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד