רשימת קיצורים

רשימת קיצורים Studies Jewish for Association AJS . Deutsch Testament Alte Das ATD Center Culture Eastern Middle the of Bulletin BMECCJ . Japan תו . - alttestamen die fuer Zeutschrift zur Beihefte BZAW . Wissenschaft tliche  אל הספר
הקיבוץ המאוחד