פרק שלישי : גיבורים ורצף במחזורי סיפורים

פרק שלישי גיבורים ורצף במחזורי סיפורים התפתחות דמות הגיבור או מענה לשאלות אמונה ? " ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך " ( בר' יב , א ) . זרהי פתיחתה של מחרוזת סיפורי אברהם . אמנם , אברם נזכר כבר קודם לכן , בתוך רשימת יוחסין הצמודה לסיפור המגדל ( בר' יא , כו - לא ) . אבל אותה רשימה היא מסמך נפרד , ואף יש בו סתירה מסוימת לפתיחה זו : שם נאמר שתרח יצא עם בני ביתו מאור כשדים " ללכת ארצה כנען " ( שם , לא ) בעוד שמפתיחה זו עולה שאברם הוא שיצא ראשון ובצאתו לא ידע עדיין לאן מועדות פניו 1. בצו אלהי זה יוצא אברם לדרכו , והוא בן שבעים וחמש שנים . על שבעים וחמש שנות חייו הראשונות אין אנו יודעים דבר . בארץ כנען הוא מגיע עד אלון מררה . שם נראה אליו ה' ומבטיח את הארץ לזרעו , ואברם בונה במקום מזבח . לאחר מכן הוא בונה מזבח נוסף בין בית אל והעי , וממשיך את מסעו הנגבה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד