גיאוגרפיה ומיגדר

צניעות, שנחשבת אצלן לגלעין המסורת והזהות הדרוזית. נראה שגם הן לא תוכלנה לעשות את ההפרדה הזאת לאורך זמן, במיוחד כאשר גם אצלן החל לבצבץ חוסר שביעות רצון מסוים עקב אי השוויון המובהק בתחום זה בינן לבין הסטודנטים הגברים )ראו בפרק הפוליטיקה של אל-ערד.( ניתן אפוא לשער כי הפצע שנפער בנפשותיהם של הסטודנטים והסטודנטיות ילך ויעמיק עם הזמן, וידרוש נקיטת עמדה אמיצה לפתרונו. כיום מתנערים המרואיינים מאחריות וזורקים את האשמה על אנשי הדת. אולם פתרון זה נראה קל מדי. לאמיתו של דבר, המצב הקיים הוא כנראה תוצר של כלל החברה הדרוזית ולאו דווקא של אנשי הדת, שכן אם משהו מהגזירות הדתיות נראה בלתי סביר לאנשי העדה, הם לא נשמעים לו )למשל לימודי הבת, או רכישת רשיון נהיגה לאישה.( לעומת זאת הם בוחרים את מה שנראה הכרחי, ואולי נוח, לשמור עליו )כבוד האישה.( לפיכך נראה לי שהאחריות מוטלת לפתחה של כל החברה הדרוזית, ובעיקר לפתחם של הצעירים שדוחפים לשינוי. גיאוגרפיה ומיגדר גיאוגרפיה ומיגדר היו שני משתנים שנלקחו בחשבון במחקר שלפנינו, ובמהלכו נבדק אם תהיה להם משמעות בדברי המרואיינים ובזהותם. לפיכך נבחר מספר זהה של מרואיינים משנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד