דרוזים בדם - שיח פרימורדיאלי

)כערבים( ואל האחר )היהודים,( ואת המגמה שקיימת אצל רוב המרואיינים המתבטאת בהפחתה בערך העצמי, בהעדפת האחר ובהאדרת הקבוצה האחרת. הנקודה החמישית תנסה לרדת לעומק זהותם הישראלית של המרואיינים, כפי שהם מדווחים עליה, ותתמקד בחוסר יכולתה של הזהות הישראלית להכיל את כל מי שאינו יהודי, ובכלל זה גם המרואיינים? וכיצד משפיע הדבר על הפן הישראלי בזהותם של נשואי המחקר. הנקודה השישית תתייחס לתלישות, שחלק מהמרואיינים מדווחים עליה, ולזהות הדיפוזית המבולבלת. תלישות זו מקורה בהתנדנדותם בין זהותם הערבית הלא שלמה לבין זהותם הישראלית שאף היא אינה שלמה. הנקודה השביעית תנסה לבחון את ההבדלים בין המרואיינים על בסיס גיאוגרפי ומיגדרי, כאשר בהיבט הגיאוגרפי מצטיירת מגמה של יתר לאומיות ערבית אצל המרואיינים שמוצאים מהגליל מאשר אצל המרואיינים מהכרמל? ובהיבט המיגדרי עולה ממנו מגמה של לאומיות חזקה יותר אצל הסטודנטיות מאשר אצל הסטודנטים. דרוזים בדם - שיח פרימורדיאל  אל הספר
הקיבוץ המאוחד