דיון

דיון בפרק הקודם הוצגו הנתונים מפי המרואיינים. פרק זה יעמיק בחלק מהסוגיות שעלו בפרק הקודם, ואנו נדון בהן ונבארן, אם על ידי פירוקן לגורמים ואם על ידי מציאת הקשרים בינן לבין סוגיות אחרות. המטרה היא לנסות למצוא את המשמעות החברתית הרחבה של הנראטיבים השונים שעלו בראיונות, ולנסות להמשיג משמעויות אלו באמצעות עיגונן בתיאוריות הרלוונטיות. לפעמים יהיה צורך להעזר באחדים מהציטוטים שהובאו קודם לכן, על מנת להמחיש ולחזק את הטיעונים שיובאו כאן, ולעתים יובאו ציטוטים חדשים שלא הופיעו כלל בפרק הקודם. שבע נקודות עיקריות יעמדו במוקד הדיון. הנקודה הראשונה היא השיח הפרימורדיאלי כשיח שמגדיר את הדרוזיות של המרואיינים, כפי שהם מדווחים עליה, וכיצד מזינה האמונה בגלגול נשמות ומחזקת זהות זאת. הנקודה השנייה תבחן את עמידתם של המרואיינים בתווך, בין המודרנה למסורת, ואת תחושת השסע שעולה מדבריהם. השסע בין מנהגי העדה, שהם כה אוהבים ורוצים לשמור עליהם, לבין מקסמי העולם המערבי ופיתוייו המונחים לפתחם? בין הרצון לחירות ולחופש לבין השמירה על עיקרי הדת ועל איסורי אנשי הדת. הנקודה השלישית תתמקד בפיענוח הבעייתיות שקיימת בזהות הערב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד