אל תקרא לי פלסטיני

הערבים ומתרומתם לעולם. הם היו הראשונים לגילויים מדעיים רבים, מנתח העיניים הראשון היה רופא ערבי, הם תרמו הרבה לרפואה, להנדסה, לבניין. בעבר הם היו העם המפותח ביותר, אבל במשך השנים הם חוו אסונות שגרמו להם להיכלם ולהישאר מאחור." אל תקרא לי פלסטיני רק שלושה מרואיינים הגדירו את עצמם בפלסטינים. לכאורה צריך היה להתעלם מהנושא הזה בגלל מספרם המבוטל של המזדהים בפלסטינים. אולם עשרים מרואיינים התייחסו לנושא בצורה זו או אחרת, כמרכיב שמשפיע על הבניית זהותם, כאשר כמעט מחציתם טרחו להזכיר את הנושא כדי להדגיש שאינם רואים עצמם בפלסטינים. עובדה זו משנה את התמונה ולפיכך מתבקש דיון בנושא. י י י * י גם אצל אותם שלושה מרואיינים שהגדירו עצמם בפלסטינים, נראה שהמוטיבציה היא פוליטית, הצהרתית, והפלסטיניות איננה מרכיב אימננטי בזהותם, כמו למשל המרכיב הדרוזי או הערבי: "הפלסטיניות שלי ]שקט ומחשבה עמוקה,[ העם ממנו באתי הוא עם פלסטיני, זו פחות או יותר הפלסטיניות שלי. זאת אומרת שעכשיו בהווה אני לא יכול להצביע על מרכיבים שמגדירים את הפלסטיניות שלי, היא בעיקר חלק מהעבר ומההיסטוריה שלי" )רזק.( ההגדרה של רזק לגבי המרכיב הפלסט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד