להיות מיעוט

מבקשות אותה. תופעה זו יכולה להסביר, ולו באופן חלקי, את העובדה שמספר כפול של גברים ציינו את נושא קשר הדם כמשמעותי בזהותם. בעוד מספר סטודנטים ביטאו את הקשר העמוק שלהם באמצעות אותן דוגמאות, ביחס למחויבות לעזור לנשים דרוזיות שהם פוגשים מחוץ לכפר, אף סטודנטית לא תיארה מקרה דומה, גם לא הזכירה תחושת מחויבות לעזור לאישה דרוזית אחרת. עולה מכאן שהגברים, מתוך רגש מחויבות, הופכים גם את האישה למעין רכוש שלהם, שצריך לשמור עליו מפני האחרים. נושא זה יורחב בהמשך. להיות מיעוט 16 מרואיינים דיברו על שייכותם לקבוצת מיעוט זעירה, כאחד הפרמטרים המכוננים את זהותם ואת רגש השייכות לעדה הדרוזית: "אנחנו מיעוט, הערבים מיעוט כאן ואנחנו מיעוט בתוך המיעוט, זה משהו שמאוד מייחד מבחינתי... כאשר מתרחש אירוע כלשהו באוניברסיטה אנחנו מכנסים את הסטודנטים הדרוזים וכולם מגיעים ומשתתפים בדיונים, בלי קשר לדעות הפוליטיות שלהם או להשתייכויות האידיאולוגיות. זה מפני שאנחנו מיעוט ואנחנו מרגישים כמיעוט בכל מקום שנהיה. אף פעם, בשום מקום בישראל, לא הרגשתי כאחד בתוך רוב" )יובא.( חוסני התייחס להיבט הכמותי כדי להמחיש עד כמה שייכותו לקבוצת מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד