הדרוזים - רקע היסטורי

של ראיונות שערכנו עם דרוזים צעירים מישראל. אבל לפני שאשטח בפני הקורא את תוצאות המחקר אביא כאן סקירה היסטורית על העדה הדרוזית בכלל, ועל ההיסטוריה של הדרוזים בישראל. סקירה שתהווה תשתית לבחינה ולניתוח תוצאות מחקר זה. הדרוזים - רקע היסטורי בפרק זה תובא סקירה על הדרוזים בישראל, תוך התייחסות להיסטוריה שלהם, למערכת יחסיהם עם מדינת ישראל וזהותם הייחודית שנבנתה לאורך השנים, כתוצאה מהתנאים החברתיים והפוליטיים בהם הם חיים. אבל תחילה אערוך סקירה על הדרוזים באופן כללי, בעיקר בהיבט ההיסטורי, על הדת ועל מוצאם האתני. הדרוזים חיים במזרח התיכון ומרוכזים בארבע מדינות: סוריה, לבנון, ישראל וירדן. קהילות דרוזיות קטנות ממוקמות גם באמריקה הצפונית והדרומית, באוסטרליה ובדרום אפריקה. מספר הדרוזים מוערך בכמיליון נפש, כאשר בסוריה חיים כ-,450,000 בלבנון כ-350,000 ובירדן כ-10,000 )חלבי, .(1995 בישראל חיים כיום כ-90,000 )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, .(2002 תי האמונה הדרחית הדרוזים הם עדה דתית שצמחה באסלאם מתנועת האסמאעיליה, במאה התשיעית והעשירית לספירה, ומן הח'ליפות הפאטמית שנוסדה על ידי תנועה זאת. התורה הדרוזית הופצה ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד