מבוא

מבוא החברה הישראלית הינה פסיפס מגוון של קבוצות אתניות, לאומיות, תרבותיות ודתיות. במשך שנים היתה המדיניות מכוונת לבנות כאן כור היתוך וחברה חד-גונית? למרות זאת, בשנים האחרונות הסוגיה האתנית- תרבותית התעוררה במלוא חריפותה, ועומדת במרכזו של השיח הציבורי - שיח שלעתים לובש אופי של מאבק בין הקבוצות האתניות השונות על ההגדרה מחדש של החברה הישראלית, ועל חלוקה מחודשת של המשאבים הלאומיים )סמוחה, .(1999 אחת הקבוצות הבולטות בפסיפס הישראלי הינה המיעוט הערבי. מאז קום המדינה החברה הערבית, עוברת שינויים רבים, הן במישור החברתי והן במישור הפוליטי ובעיצוב הזהות הלאומית. מחקרים רבים נכתבו בנושא ובחנו את שלל האספקטים של שינויים אלה )ראו למשל: לוסטיק, ?1985 1997 ,1993 ,Rouhana 1990 ,Smooha ,2002 .(Suleiman קבוצה נוספת בפסיפס זה היא החברה הדרוזית. אפשר לראות את הדרוזים בישראל כמיעוט בתוך מיעוט: מיעוט אתני דתי בתוך המיעוט הערבי, אשר בחר או תומרן לבחור בדרך שונה משאר ערביי ישראל בכל הכרוך לצורת מעורבותו בחיי המדינה. מעורבות זו יוצרת זהות דרוזית מורכבת ומסובכת, שלא נחקרה דיה, לכן הידע שלנו על אודותיה מועט ביותר. ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד