איור ?.157?גבעת בית-שערים: בראש הגבעה בית-הכנסת (מסומן בחץ?,(?במורד הגבעה חזיתות מפוארות של מערכות-הקבורה הציבוריות (אביגד תשלב: לוח ?.(2?