איור ?.154? שחזור קיר-החזית של בית-הכנסת (אביגד-מזר: 1992 עמי ?.(234?