איור ?.153?גבעת בית-שערים,מבט לדרום.למעלה היישוב ולמסה הקבורה (אביגד-מזר ?:1992? עמי ?.(232?