?<T\VJ.88 7/w? כותרות קורינתיות שנמצאות על הקיר המערבי של בית-הכנסת (איורים ?:26-25? הארוורית א,עם תבליט של ראש אריה,והקדמית ב,עם תבליט של ראש ש/ר (יותם טפר?.(?