איור ?.81?אבן-קשת מבית-הכנסת (איורים ?(23-21? ןיותםטפר?.(?