מקוואות- טהרה ומתקני -מבוי בבית-שערים

מקוואות- טהרהומתקני -מבו יבבית-שערים בין מאפייני היישוב בית-שערים במאות השנייה והשלישית לספירה , נחשפו כאמור לעיל , ממצאים המזהים את בית-שערים כיישוב של יהודים בתקופות האלה , כמו בית-כנסת , כתובות וכדומה בנוסף ובשילוב לעדויות ההיסטוריות שהובאו כאן . אך ישנן לכך גם עדויות נוספות של "תופעות יישוביות" אחרות , כמו מקוואות-טהרה או מתקני-מבוי . מקתאות-טהרה בב » ת-שער > ם רייך זיהה מתקני-מים מדורגים כמקוואות-טהרה מתקופת המשנה והתלמוד וטען כי הם שכיחים בבתי-מגורים בעיקר של כוהנים וליד בתי-כנסת , וכן גם ליד בתי-מרחץ , גתות , בתי-בד וקבורה ( רייך . ( 1990 לפי רייך , נחשפו בבית-שערים ארבעה בורות-מים מדורגים , שאת מתכונתם הוא זיהה למקוואות-טהרה ( רייך : ( 379 , 332-330 : 1990 שניים מדרום-מערב לבית-הכנסת ( לפי אביגד 1955 א : , 211-207 איור , ( 2 אחד ממערב לבית-הכנסת ( לפי מזר תש"ב , 15 : 1 ציור ב ) ואחד ליד המאוזוליאום 11 ( רייך . ( 143-142 : 1990 אך לארבעת המתקנים האלה יש להוסיף מתקן חמישי שנמצא בחצר לפני הבאסיליקה הדרומית ( איור 61 לעיל . ( זהו מתקן שלא תואר על-ידי החופרים ולא צוין על-ידי רייך , ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד