איור ?.78?מפלס ררווב-אורך (ציור ?,(47?מקביל לקיר המערבי של הבאסיליקה הדרומית (יותם טפר?.(?