איור ?.76?תוכנית שטח החפירה של בניינים יז-יח (אביגד תשס'יז: עמי ?,86?ציור ?.(2?