איור ?.72? בניין ו: רודר מתקני בית-הבד השני (איור ?.(68?על הקרקע בסיס של מתקן-סרוי0ה בורגי ובור מטויח לאיסוף השמן (מזר תשי"ד: לוח א?.(2,?