איור ?.67? בניין ה (איור ?:(47? "חדר-האצטבאות" ומעליו מפתן-הכניסה הגדול במפלס של בסיס הקומה השנייה (יותם טפר?.(?