איור ?.64?מבט מדרום על הרחוב בין הבאסיליקה הדרומית למבנה (איור ?,(47?מצד מערב - משמאל הבאסיליקה ומצד מזרח -מימין בניין ה (יותםטפר?.(?