הבסיליקי בתלמוד - שמואל קרויס (תרפ"א)

הבסיליק י בתלמוד שמואל קרויס ( תרפ"א ) מוצא המילה "באסיליקה" מיוונית ומובנה דבר שיש בו קצת מלכות . היא תואר השם והשם צריך להתווסף עליה במחשבה . מובנו של "סטיו באסיליקה , " סטואה שיש לה חשיבות ופאר שעל שם המלך תקרא . המושג "סטואה , " שורה כפולה של עמודים ותקרה על גביהם . המושג "אכסדרה" בתלמוד , שנזכרה בהר-הבית , סטיו שהולך ומתעגל על קצהו ובאבניו הותקנו כיסאות לישיבה . מסטיו נגזרה אסטוונית ואסטבה . קבלה בידם : הר-הבית סטיו כפול היה ואמורא אחד מוסיף : "אסטוונית הייתה נקראת" ( ירושלמי תענית , ג , י"א , דף ס"ו , סע"ד ; בבלי פסחים , י"ג , ע"ב . ( הר-הבית מקורה היה ותני : "אסטיו לפנים מסטיו . " ודומה לבניין זה שעל הר-הבית , הבאסיליקה הגדולה שבאלכסנדריה ואמרו : "סטיו לפנים מסטיו" ( תוספתא סוכה , ד , ו ; ירושלמי סוכה , ה , א , דף נ"ה , סע"א ; בבלי סוכה , מ"ה , ע"א . ( ונקרא סטיו כפול זה ביוונית , גם דיפלוסטון בתוספתא , ובבבלי דיפלי איסטבא . לעניין בית-הכנסת בטבריה : דיפליא סטיא ( מדרש תהילים , צ"ג , ח . ( נמצאנו למדים שסטיו ואסטבא דבר אחד הם . הסטיו : אולם-עמודים כמותם בנו בהיכלות-אלילים והוקף ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד