איור ?.57?בניין ד: הבאסיליקה הדרומית (איור ?,(47?פינה צפון-מערבית של הייסוד מהשלב המוקדם (יותם0פר?.(?