איור ?.54?בניין ד: הבאסיליקה הדרומית (איור ?,(47?מבט ממערב על מפלס תשתית הריצוף של המבנה בקו הסיתות העליון באבן-הבסיס העליונה של בסיס הקיר (יותם ספר?.(?