איור ?.50?בניין ד: הבאסיליקה הדר1מית (איור ?,(47?חתך רוחבי (מזר תשי"ז: עמי ?,156?ציור ?.(2?