איור ?.48?צילום אוויר של שסח החפירה של הבאסיליקה הדרומית (אביגד-מזר ?:1992? עמי ?.(233?