איור ?.45?בנ"ן ב: קומת-הקרקע (איור ?,(28?רצפ1ת הבניינים הביזאנס"ם ושתי ש/ר/ת בסיסי עמודים. מימין הקיר המערבי של בית-הכנסת (איורים ?,(26-25?משמאל הקיר המזרחי של קומת-הקרקע (ארטור הכס?.(?