איור ?.40?בניין ב: קומת-הקרקע (איור ?,(28?בית-המרחץ: חדר ג6 (צבי שחם?.(?