איור ?.39?בניין ב: קומת-הקרקע (איור ?,(28?בית-המרחץ: תאים ג?,7?ג?,8?ג9 (צבי שרום?.(?