איור ?.38?בניין ב: קומת המרתף (איור ?,(28? אבוס בקיר-האבוסים הדרומי באורווה.בבסיס ובדופן חציבת דפנות האבוס (יותם טפר?.(?