איור ?.37?בניין ב: קומת המרתף (איור ?,(28?חזית חלון-אבוס בקיר-האבוסים הדרומי באורווה (יותם 0פר?.(?