איור ?.36?בניין ב: קומת המרתף (איור ?,(28?מבט מצפון על קיר-האבוסים הדרומי באורווה (יותם ספר?.(?