איור ?.30?בניין ב: קומת המרתף (איור ?,(28?מבס מדרום על האורווה באגף-התיכון ועל המרוסנים באגף-הצפונ 1 (ארטור הכס?.(?