איור ?.28? תוכנית בנ"ן ב (לפי מזר תשייירו: מבנים ב-ה, 23 ,ציור ג?.(?