איור ?.24?בניין א.גרם-המדרגות העולה אל הרחבה בחזית בית-הכנסת (אביגד-מזר ?.(234 :1992?